Grybowskie Mountains - White River Valley, Sądecczyzna, Poland

Grybowskie Mountains – White River Valley, Sądecczyzna, Poland

Pogórze Rożnowskie (Rożnowskie Foothill), Poland

Pogórze Rożnowskie (Rożnowskie Foothill), Poland

Sądecczyzna, Poland

Sądecczyzna, Poland

Słowiński National Park, Poland

Słowiński National Park, Poland

Słowiński National Park, Poland

Słowiński National Park, Poland

Sądecczyzna, Poland

Sądecczyzna, Poland

Beskid Niski (Low Beskid), Poland

Beskid Niski (Low Beskid), Poland

Wales, UK

Wales, UK

Brecon Beacons, Wales, UK

Brecon Beacons, Wales, UK

"Welsh Sphinx", Wales, UK

“Welsh Sphinx”, Wales, UK

Bieszczady, Poland

Bieszczady, Poland

Brecon Beacons, UK

Brecon Beacons, UK

Sądecczyzna, Poland

Sądecczyzna, Poland

Sądecczyzna, Poland

Sądecczyzna, Poland

Low Beskid mountain range, Sądecczyzna, Poland

Low Beskid mountain range, Sądecczyzna, Poland

Brecon Beacons, UK

Brecon Beacons, UK

Lake District, UK

Lake District, UK

Wales, UK

Wales, UK

@