Grybowskie Mountains - White River Valley, Sądecczyzna, Poland

Grybowskie Mountains – White River Valley, Sądecczyzna, Poland

Pogórze Rożnowskie (Rożnowskie Foothill), Poland

Pogórze Rożnowskie (Rożnowskie Foothill), Poland

Sądecczyzna, Poland

Sądecczyzna, Poland

Sądecczyzna, Poland

Sądecczyzna, Poland

Wales, UK

Wales, UK

"Welsh Sphinx", Wales, UK

“Welsh Sphinx”, Wales, UK

Beskid Niski (Low Beskid), Poland

Beskid Niski (Low Beskid), Poland

Bieszczady, Poland

Bieszczady, Poland

Brecon Beacons, UK

Brecon Beacons, UK

Sądecczyzna, Poland

Sądecczyzna, Poland

Low Beskid mountain range, Sądecczyzna, Poland

Low Beskid mountain range, Sądecczyzna, Poland

Brecon Beacons, Wales, UK

Brecon Beacons, Wales, UK

Brecon Beacons, UK

Brecon Beacons, UK

Lake District, UK

Lake District, UK

Wales, UK

Wales, UK

@